O inwestycji Gryfino - Park PrzemysłowyProjekt pod nazwą „UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W PARKU REGIONALNYM W GRYFINIE” został zrealizowany przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

WARTOŚĆ FINANSOWA INWESTYCJI
Całkowite wydatki Projektu:
35 428 904,06 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu:
32 238 649,80 PLN
Wielkość przyznanego dofinansowania (50% całkowitych wydatków kwalifikowanych):
16 119 324,90 PLN
Finansowanie pozostałych wydatków:
budżet Gminy Gryfino
REALIZACJA PROJEKTU
Prace projektowe:
od lutego 2009 r. do października 2010 r.
Prace budowlane:
I ETAP - od 16.09.2010 r. do 16.07.2011 r.
II ETAP - od 04.05.2011 r. do 31.08. 2012 r.
PLANOWANE REZULTATY

Misją Regionalnego Parku Przemysłowego jest konsolidacja oraz kojarzenie potencjałów zaangażowania w proces tworzenia i sprawnego działania jak również osiągnięcie wymiernego efektu społeczno – gospodarczego w postaci pobudzenia regionalnej przedsiębiorczości. Zakłada się, iż prowadzona przez Park działalność umożliwi m.in. stymulację rozwoju lokalnego i regionalnego, co przyczyni się do:

wzrostu potencjału społeczno – gospodarczego Gminy Gryfino, Powiatu Gryfińskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
lokalnego ożywienia gospodarczego,
poprawy atrakcyjności inwestycyjnej,
aktywizacji lokalnej społeczności i tworzenia nowych miejsc pracy.

W wyniku realizacji Projektu powstaje wyjątkowa przestrzeń inwestycyjna sprzyjająca rozwojowi przedsiębiorczości w warunkach przyjaznych środowisku. Park Regionalny w Gryfinie to trzeci park przemysłowy w pobliżu metropolii szczecińskiej. Lokalizacja terenów przemysłowych
w bezpośrednim sąsiedztwie trasy S-3 jest dodatkowym magnesem przyciągającym inwestorów, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności regionu.

W ramach I etapu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie wykonano magistralną tłoczną kanalizację sanitarną o średnicy 250 mm i długości ok. 6 km z Gryfina do Wełtynia.

W ramach II etapu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie wykonano:

przebudowę drogi wojewódzkiej 120 z docelową organizacją ruchu,
budowę dróg wewnętrznych Strefy Gardno,
budowę kanalizacji deszczowej,
budowę kanalizacji sanitarnej,
budowę sieci wodociągowej,
przebudowę linii 15 kV,
budowę linii 15 kV zasilającej strefę,
budowę linii 15 kV, 0,4 kV oraz stacji transformatorowych na terenie strefy,
przebudowę infrastruktury TP,
budowę linii światłowodowych dla systemu monitoringu i transmisji danych,
pomiary i automatyka przepompowni ścieków.