Przebieg prac Gryfino - Park Przemysłowy
KALENDARIUM

Lipiec 2007 r.

Złożenie wniosku do Ministerstwa Gospodarki w sprawie utworzenia specjalnej podstrefy w Gardnie w granicach Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

25 lipca 2007 r.

Podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Gryfino w sprawie Regionalnego Parku Przemysłowego.

26 lipca 2007 r.

Podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Zespołem Elektrowni Dolna Odra S.A. a Gminą Gryfino w sprawie Regionalnego Parku Przemysłowego.

26 lipca 2007 r.

Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zgody na włączenie nieruchomości położonych w obrębie Gardno w granice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

24 grudnia 2007 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Gardno.

29 lutego 2008 r.

Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p dla terenów przemysłowych w Gardnie.

6 marca 2008 r.

Decyzja Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o wpisaniu do Indykatywnego Planu inwestycyjnego RPO WZ na lata 2007-2013 projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie, całkowita wartość zadania 11 mln Euro w tym dofinansowanie z RPO -5,5 mln Euro.

24 lipca 2008 r.

Podpisanie Umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013. Ze strony Województwa Zachodniopomorskiego umowę podpisali: Władysław Husejko – Marszałek Województwa, Witold Jabłoński – Wicemarszałek Województwa. Ze strony Gminy Gryfino umowę podpisał Henryk Piłat – Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

12 lutego 2009 r.

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej potrzebnej do uzbrojenia Parku Regionalnego w Gryfinie w infrastrukturę niezbędną do jej funkcjonowania; Wykonawca: Biuro Projektów „INBUD” s.c.

24 sierpnia 2009 r.

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Roboty budowlane związane z uzbrojeniem terenu Parku Regionalnego w Gryfinie w infrastrukturę niezbędną do jej funkcjonowania w ramach projektu Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie; Wykonawca: Konsorcjum firm: EKO-INWEST” S.A., Dom Inżynierski „PROMIS” S.A., ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin – Partner Konsorcjum,

16 września 2009 r.

Podpisanie Umowy na wykonanie I etapu Uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie tj. Budowę tłocznej kanalizacji sanitarnej z Gryfina do Wełtynia; Wykonawca: „MAZUR” Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych.

25 marca 2010 r.

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Gminą Gryfino a Enertrag Polska Sp. z o.o. w sprawie możliwości zasilania Parku Regionalnego w energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.

30 czerwca 2010 r.

Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

16 lipca 2010 r.

Odbiór robót budowlanych związanych z wykonaniem I etapu Uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie.

21 października 2010 r.

Uzyskanie ostatnich wymaganych pozwoleń na budowę dla projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie.

9 listopada 2010 r.

Podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Ze strony Województwa Zachodniopomorskiego umowę podpisali: Władysław Husejko – Marszałek Województwa, Jan Krawczuk – Wicemarszałek Województwa. Ze strony Gminy Gryfino umowę podpisał Henryk Piłat – Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

28 kwietnia 2011 r.

Podpisanie umowy na zadaniu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie z Konsorcjum firm: „MAZUR” Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, PRD POL-DRÓG NOWOGARD Spółka Akcyjna.

4 maja 2011 r.

Przekazanie placu budowy wykonawcy robót.

maj 2011 r. – sierpień 2012 r.

Realizacja robót objętych kontraktem.