Lokalizacja Gryfino - Park Przemysłowy

Gmina Gryfino leży w zachodniej części Województwa Zachodniopomorskiego, w obszarze aglomeracji szczecińskiej oraz w strefie przygranicznej. O jej szczególnym położeniu decyduje bezpośrednie sąsiedztwo Szczecina, jako dużego ośrodka gospodarczego, kulturalnego i naukowego oraz bliskość Berlina. Jedną z najważniejszych cech geograficznego położenia gminy jest jej dostępność komunikacyjna. Przez obszar gminy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają ważne korytarze komunikacji drogowej (autostrada A-6, droga ekspresowa S-3, droga krajowa nr 31), kolejowej i wodnej. Lokalizacja terenów przemysłowych, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogowego trasy S-3, jest kluczową inwestycją nakierowaną na rozwój gminy Gryfino a przede wszystkim regionu.

Gmina Gryfino zapewnia pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania Parku Regionalnego w Gryfinie. Gmina Gryfino jest w stanie zapewnić atrakcyjne tereny o różnych funkcjach niezbędnych do nowoczesnego funkcjonowania parków przemysłowych. W bliskości terenów produkcyjno - usługowych w Gardnie planowana jest rezerwa terenów pod funkcje mieszkaniowe i usługowe. Walory środowiska naturalnego powodują, że możliwym jest wyznaczenie i zapewnienie szerokich terenów rekreacyjnych przylegających do nowo lokalizowanych funkcji produkcyjnych i mieszkalno - usługowych.